ფილტრი

ტენდერები

საგრანტო კონკურსი სოციალური მომსახურებებისთვის

ID 1361

საგრანტო კონკურსი "უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში მოქმედი სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციებისთვის"

კონკურსის მიზანი და ამოცანები:

კონკურსის მიზანია შშმ პირების და ხანდაზმულებისთვის სოციალური მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარება უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების უზრუნველყოფისთვის.

კონკურსის ამოცანებია:

** სოციალური მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებში შემუშავდეს საჭირო შიდა რეგულაციები და ინფრასტრუქტურა იმისათვის, რომ უზრუნველყონ უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების მიწოდება
** სოციალური მომსახურების მიმწოდებელმა ორგანიზაციებმა ითანამშრომლონ სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან და განავითარონ გადამისამართების სისტემა რათა უზრუნველყონ ბენეფიციართა მრავალფეროვანი საჭიროებების დაკმაყოფილება

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ კრიტერიუმებს (კრიტერიუმების სრული ჩამონათვალი იხილეთ თანდართულ დოკუმენტებში):

** არის საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, დამოუკიდებელი ა(ა)იპ;
** საგრანტო განაცხადის წარმოდგენის დროს აწვდის დღის ან/და 24 საათიან სოციალურ მომსახურებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს (მათ შორის არასრულწლოვნებს) ან/და ხანდაზმულებს;
** პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობით მოიცავს სულ მცირე 8 ბენეფიციარს;
** ორგანიზაცია იზიარებს უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების სტანდარტებს და გამოთქვამს სურვილს/მზაობას მოახდინოს მომსახურებაში უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების ელემენტების ინტეგრირება;
** პროექტით გათვალისწინებული მომსახურება უნდა იყოს აგებული შემთხვევის მართვის პრინციპზე;
** განმცხადებელი ორგანიზაცია აღიარებს ადამიანის უფლებების მნიშვნელობას და თავისი საქმიანობის ყველა ეტაპზე ითვალისწინებს "არ ავნო" პრინციპს. საქმიანობისას პატივს სცემს ადამიანის ინდივიდუალობას და პირად სივრცეს, აქვს მაღალი მიმღებლობა სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ და სქესის, რელიგიური შეხედულებების, ეთნიკური წარმომავლობის და სექსუალურობის ან სხვა ნიშნის საფუძველზე არ ახდენს ადამიანების ან/და ჯგუფების დისკრიმინაციას.

ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ:

საგრანტო კონკურსი გამოცხადებულია ევროკავშირის მხარდაჭერით მიმდინარე სამწლიანი პროექტის (2019-2022წ) "უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის" ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს "საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი" "საქართველოს საზოგადოებრივ ინტერესთა დაცვის ასოციაციასთან" და "ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან" ერთად. პროექტის მიზანია მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების, კერძოდ, შშმ პირების და ხანდაზმულების სოციალური, კულტურული და ეკონომიკური უფლებების რეალიზების ხელშეწყობა, მათთვის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა და სოციალური ინტეგრაცია.

ინფორმაცია ორგანიზაციის შესახებ:

** საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრის მისიაა, საქართველოში საზოგადოების კეთილდღეობისათვის, კარგი მმართველობის, მდგრადი, ინკლუზიური ეკონომიკური განვითარებისა და აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშეწყობა.
** ორგანიზაცია ხელს უწყობს, ქვეყნის მდგრად განვითარებას, დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებით, აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებით, სოციალურად პასუხისმგებელი ბიზნესისა და კარგი მმართველობის ხელშეწყობის გზით.
** ჩვენ პატივს ვცემთ თანასწორობას, ადამიანის ღირსებას და გვჯერა, რომ მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა, პროფესიონალიზმი, ურთიერთთანამშრომლობა და სოლიდარობა ქვეყნის განვითარების წინაპირობაა.

ორგანიზაციის შესახებ სრული ინფორმაციისთვის მიყევით ბმულს: http://www.csrdg.ge

დეტალები საგრანტო კონკურსის შესახებ იხილეთ დანართში "საგრანტო კონკურსის პირობები" და სხვა თანდართულ დოკუმენტებში.

საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებული კითხვების გამოგზავნა შეგიძლიათ 29 ივლისამდე, ელ. ფოსტაზე [email protected]

საგრანტო განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 30 აგვისტო.

განთ. გუშინ 11:29

ბოლო ვადა 30 აგვისტო 00:00

საგრანტო კონკურსი მედიატორთა ტრენინგ-ცენტრებისთვის

ID 1360

გაეროს განვითარების პროგრამა აცხადებს საგრანტო კონკურსს - შესაძლებლობების განვითარება მედიატორთა ტრენინგ-ცენტრებისთვის.
 

გთხოვთ გამოგზავნოთ შევსებული საგრანტო აპლიკაციის ფორმა ელექტრონულად შემდეგი ელ-ფოსტის მისამართზე: [email protected]

შევსებული აპლიკაციების მიღების ბოლო თარიღია 2021 წლის 23 აგვისტო, დილის 10:00 საათამდე (თბილისის დროით).

დამატებითი ინფორმაციას იხილეთ მიბმულ ფაილში. 


Please send the signed Grant Application Form electronically in one file (searchable pdf format) to the following email:[email protected]. The Budget Form (See Annex B) shall be submitted as a separate document electronically in Excel format. The subject line should read: "CoP Application - Capacity Building of Mediator`s Training Providers."

If additional clarifications are required, questions can be sent to the same email address indicated above. Answers to questions will be provided within two working days.

The deadline for applications is Monday, 23 August 2021, at 10:00 a.m. (Tbilisi time). Applications received after the deadline will not be considered.

Note: A consultation meeting will be held remotely on Friday 30 July 2021, at 11:00 a.m. Interested parties shall send a preliminary request for participation in the meeting to the following email address: [email protected]

განთ. გუშინ 11:26

ბოლო ვადა 23 აგვისტო 00:00

საგრანტო კონკურსი მოქმედი ბიზნეს სუბიექტებისთვის სამეგრელოში

ID 1359

"ათინათი", ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - "უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის - SECTORs" ფარგლებში, აცხადებს საგრანტო კონკურსს სამეგრელოს რეგიონში მოქმედი ბიზნეს სუბიექტებისთვის.

პროექტის შესახებ:

პროექტი - "უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის - SECTORs" - დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ახორციელებს ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტი, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან, ასოციაცია "ათინათთან" და დემოკრატიის ინსტიტუტთან პარტნიორობით.

პროექტი მიზნად ისახავს საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესებას სექტორული პარტნიორობის წახალისების, სამეწარმეო განათლების შეთავაზებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვის გზით, რათა წვლილი შევიტანოთ პროექტის სამიზნე რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებაში. სამიზნე რეგიონებია სამეგრელო, გურია, აჭარა.

საგრანტო პროგრამის მიზანი: საგრანტო პროგრამის მიზანია ადგილობრივი ბიზნესის გაძლიერების ხელშეწყობა, რათა მათ შექმნან ადგილზე დასაქმების შესაძლებლობები.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება:

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს სამეწარმეო სუბიექტებს (ინდ. მეწარმე, შპს, რეგისტრირებული კოოპერატივი და ა.შ.), რომელთა ძირითადი საქმიანობა ხორციელდება სამეგრელოს რეგიონში.

მოთხოვნები სამეწარმეო სუბიექტის მიმართ:

** სამეწარმეო სუბიექტი რეგისტრირებული უნდა იყოს მინიმუმ სამი წელი;
** სამეწარმეო სუბიექტის ბრუნვა წლის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 500 ათას ლარს;

საგრანტო დაფინანსების პრინციპი:

** საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსების მინიმალური ოდენობა შეადგენს 2500 ევროს, ხოლო მაქსიმალური 6000 ევროს.
** საგრანტო დაფინანსება ხორციელდება თანამონაწილეობის პრინციპით და განმცხადებლის წილი უნდა შეადგენდეს განაცხადის საერთო ბიუჯეტის მინიმუმ 10%-ს.

განაცხადის შეფასების კრიტერიუმები:

** საგრანტო განაცხადით წარმოდგენილი იდეის კავშირი კონკურსის მიზანთან;
** იდეის მკაფიო აღწერა. სამუშაო ადგილების შექმნის გეგმის დეტალური აღწერა. საკონსულტაციო დაწესებულებებთან თანამშრომლობის მკაფიო გეგმა;
** განმცხადებლის სტატუსი - განმცხადებლის სტატუსი უნდა შეესაბამებოდეს კონკურსში მონაწილეობის უფლების მქონე სუბიექტების სტატუსს;
** განმცხადებლის ცოდნა ან/და გამოცდილება წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით;
** ხელშემწყობი წინაპირობები, პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული გარემო ფაქტორები და რესურსები (ადამიანური, ტექნიკური და ა.შ.);
** პროექტის განხორციელების მიდგომები. პროექტის განხორციელებისათვის დაგეგმილი აქტივობები;
** პროექტის ფინანსური დაგეგმარება (ლოგიკური ბიუჯეტი - ხარჯების რეალისტური გათვლა);
** პროექტის განხორციელების რისკები და მათი შემცირების გზები;
** პროექტის განხორციელების მკაფიო გეგმა-გრაფიკი, პროექტის განხორციელების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს.
** პროექტის განხორციელებით მიღებული შედეგები;
** პროექტის სიცოცხლისუნარიანობა;

გრანტის მიმღები ვალდებულია შემოთავაზებული გეგმის მიხედვით დაასაქმონ ზემოხსენებულ პროექტში ჩართული ბენეფიციარები (ახალგაზრდები, ქალები, შშმ პირები, იძულებით გადაადგილებული პირები შესაბამისი გენდერული ბალანსის გავითვალისწინენთ).

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, შერჩევის შედეგები ეცნობება განმცხადებლებს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში. უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე განმცხადებელს მიეცემა წერილობითი პასუხი უარის თქმის მიზეზების შესახებ.

საგრანტო განაცხადების შეფასების პროცესში შესაძლებელია დამატებითი ქულა მიენიჭოს ისეთ პროექტებს რომლებიც წარმოადგენს რეგიონის დონეზე ინოვაციას ან/და გარემოზე დადებითი შედეგი (მეთოდოლოგიისა და ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც ამცირებს გარემოზე უარყოფით ზემოქმედებას).

საგრანტო თანხით არ დაფინანსდება:

** ხელფასები (გამონაკლის შემთხვევაში შესაძლოა დაფინანსდეს ექსპერტის/სპეციალისტის ჰონორარი) და მიმდინარე ხარჯები;
** მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის, შინაური ფრინველების, ფუტკრის ოჯახების შეძენა;
** უძრავი ქონების შეძენა;
** სემინარებში, სამუშაო შეხვედრებში და კონფერენციებში ინდივიდუალური მონაწილეობა;
** კვლევების ან ტრენინგების ინდივიდუალური დაფინანსება გარდა იმ შემთხვევებისა როცა ის წარმოადგენს ძირითადი საქმიანობის შემადგენელ კომპონენტს;
** აკადემიური და სამეცნიერო კვლევები;
** სასწავლო/სამეცნიერო გრანტები;
** ჰუმანიტარული აქციები და საქმიანობა;
** ვალები და მომავალი შესაძლო ზარალისათვის გათვალისწინებული ხარჯები;
** გადასახდელი პროცენტები, საურავები, ჯარიმები;
** ზარალი, გამოწვეული სავალუტო კონვერტაციის შედეგად;
** მესამე მხარისათვის გაცემული სესხები;
** სადაზღვევო ხარჯები;
** ავტო სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვისა და შეკეთების ხარჯები (პროექტის და ავტოსატრანსპორტო საშუალების სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია დაშვებული იქნეს გამონაკლისი);
** საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით აკრძალული საქმიანობები;
** საქმიანობები, რომლებიც პირდაპირი ან ირიბი სახით ზიანს აყენებენ გარემოს;
** ხარჯები, რომელიც დაკავშირებულია პოლიტიკურ ან რელიგიურ საქმიანობასთან.

სტრატეგიული გრანტების კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადის ფორმის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: [email protected] და სათაურის ველში მიუთითეთ: საგრანტო პროგრამა ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისათვის

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2021 წლის 20 სექტემბერი. არასრული ან დაგვიანებით მიღებული განაცხადები არ განიხილება.

საკონტაქტო პირი: აკაკი კოროშინაძე - 571315398

[email protected]

განთ. 22 ივლისი 16:32

ბოლო ვადა 20 სექტემბერი 00:00

საგრანტო კონკურსი რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის მოსახლეობისათვის

ID 1358

ფონდი "აფხაზინტერკონტი" (AIC) აცხადებს საგრანტო კონკურსს რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონის მოსახლეობისათვის.

დაინტერესებული აპლიკანტებისათვის 2021 წლის 4 აგვისტოს 16:00 საათზე, გაიმართება ონლაინ საინფორმაციო/საკონსულტაციო შეხვედრა გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსთან დაკავშირებით. ონლაინ/შეხვედრა გაიმართება WebEx-ის პლატფორმის მეშვეობით, რომლის ბმულის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ ონლაინ შეხვედრაზე ჩართვას აღნიშნულ დროს.

შეხვედრის ბმული:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/83226804937?pwd=VGY5ZTFYSXN4TW5uaDhCc2Z4SVprZz09
Meeting ID: 832 2680 4937
Passcode: 577439

საგრანტო განაცხადი შეგიძლიათ გადმოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტით [email protected] ან, პირადად მოიტანოთ დაკონვერტებული ფონდ "აფხაზინტერკონტის" (AIC) ოფისში, მისამართზე: ქ. ამბროლაური, დ. აღმაშენებლის #24

შემოტანის ბოლო ვადა 16 აგვისტო 2021 წ. 17:00 საათი
განხილვის პერიოდი: ერთი თვე

იხილეთ, თანდართული ფაილი.

ფონდი "აფხაზინტერკონტი" (AIC), საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) "პროფესიული განათლების სისტემის მოდერნიზება საქართველოს სოფლის მეურნეობაში" (UNDP/SDC VET) პროექტის ხელშეწყობით, აცხადებს ინოვაციების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამას. პროგრამა ითვალისწინებს ნოვატორული იდეების, სასოფლო-სამეურნეო სფეროში არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესებისკენ მიმართული საპროექტო განაცხადების მიღება/მხარდაჭერას. საპროექტო იდეები გათვლილი უნდა იყოს სათემო, მუნიციპალურ და რეგიონულ დონეზე სოფლის მეურნეობის სფეროში ახალი ტექნოლოგიების, კულტურულ-მექანიზაციურ თუ ტრადიციულ მეთოდოლოგიებში იმგვარი სიახლის შემოტანის მიმართულებით, რომელიც ხელს შეუწყობს დამატებითი შემოსავლის მიღების პერსპექტივების გაჩენას, მოსავლის მოცულობის ზრდას, ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული ეფექტური, ტექნიკური, კულტურული ნოვაციების შექმნას და დანერგვას.

მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რომ გრანტი (მაქსიმუმ 5, 000 ლარი) არ გადმოგეცემათ ფულადი სახით, არამედ გრანტის გამცემი ორგანიზაცია ყიდულობს თქვენს მიერ მოთხოვნილ პროდუქტს, ტექნოლოგიას ან სერვისს). აგრეთვე, ინოვაციური იდეათა კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში, გრანტი ითვალისწინებს განმცხადებლის მხრიდან თანამონაწილეობას (პროექტის საერთო ღირებულების 20%, აქედან 5% ნაღდი ფულით).

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ნებისმიერ ფიზიკურ პირს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნებისმიერ იურიდიულ პირს (ა(ა)იპ, სას/სამ კოოპერატივი, ი/მ, შ.პ.ს. და ა.შ).

დამატებითი კითხვებისათვის შეგიძლიათ მოგვმართოთ ტელეფონებზე:

593 15 13 35 თამარ ელბაქიძე
599 176 172 ბესარიონ მურუსიძე

განთ. 20 ივლისი 10:23

ბოლო ვადა 16 აგვისტო 00:00

საგრანტო კონკურსი გურიის რეგიონში მოქმედი ბიზნესსუბიექტებისთვის

ID 1357

ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტი (ყოფილი გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი), ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - "უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის - SECTORs" ფარგლებში, აცხადებს საგრანტო კონკურსს გურიის რეგიონში მოქმედი ბიზნესსუბიექტებისთვის.

პროექტის შესახებ:

პროექტი - "უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის - პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის - SECTORs" - დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ახორციელებს ინოვაციებისა და ცვლილებების ინსტიტუტი (ყოფილი გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი) საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან, დემოკრატიის ინსტიტუტთან და ასოციაცია "ათინათთან" პარტნიორობით.

პროექტი მიზნად ისახავს საზოგადოების მოწყვლადი ჯგუფების დასაქმების შესაძლებლობების გაუმჯობესებას სექტორული პარტნიორობის წახალისების, სამეწარმეო განათლების შეთავაზებისა და ინოვაციური მიდგომების დანერგვის გზით, რათა წვლილი შევიტანოთ პროექტის სამიზნე რეგიონების ეკონომიკურ განვითარებაში. სამიზნე რეგიონებია გურია, აჭარა, სამეგრელო.

საგრანტო პროგრამის მიზანი: საგრანტო პროგრამის მიზანია ადგილობრივი ბიზნესის გაძლიერების ხელშეწყობა, რათა მათ შექმნან ადგილზე დასაქმების შესაძლებლობები.

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება:

საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვს სამეწარმეო სუბიექტებს (ინდ. მეწარმე, შპს, რეგისტრირებული კოოპერატივი და ა.შ.), რომელთა ძირითადი საქმიანობა ხორციელდება გურიის რეგიონში.

მოთხოვნები სამეწარმეო სუბიექტის მიმართ:

- სამეწარმეო სუბიექტი რეგისტრირებული უნდა იყოს მინიმუმ სამი წელი;
- სამეწარმეო სუბიექტის ბრუნვა წლის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 500 ათას ლარს;

საგრანტო დაფინანსების პრინციპი:

- საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსების მინიმალური ოდენობა შეადგენს 2500 ევროს, ხოლო მაქსიმალური 6000 ევროს.
- საგრანტო დაფინანსება ხორციელდება თანამონაწილეობის პრინციპით და განმცხადებლის წილი უნდა შეადგენდეს განაცხადის საერთო ბიუჯეტის მინიმუმ 10%-ს.

განაცხადის შეფასების კრიტერიუმები:

- საგრანტო განაცხადით წარმოდგენილი იდეის კავშირი კონკურსის მიზანთან;
- იდეის მკაფიო აღწერა. სამუშაო ადგილების შექმნის გეგმის დეტალური აღწერა. საკონსულტაციო დაწესებულებებთან თანამშრომლობის მკაფიო გეგმა;
- განმცხადებლის სტატუსი - განმცხადებლის სტატუსი უნდა შეესაბამებოდეს კონკურსში მონაწილეობის უფლების მქონე სუბიექტების სტატუსს;
- განმცხადებლის ცოდნა ან/და გამოცდილება წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებით;
- ხელშემწყობი წინაპირობები, პროექტის განხორციელებასთან დაკავშირებული გარემო ფაქტორები და რესურსები (ადამიანური, ტექნიკური და ა.შ.);
- პროექტის განხორციელების მიდგომები. პროექტის განხორციელებისათვის დაგეგმილი აქტივობები;
- პროექტის ფინანსური დაგეგმარება (ლოგიკური ბიუჯეტი - ხარჯების რეალისტური გათვლა);
- პროექტის განხორციელების რისკები და მათი შემცირების გზები;
- პროექტის განხორციელების მკაფიო გეგმა-გრაფიკი, პროექტის განხორციელების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 9 თვეს.
- პროექტის განხორციელებით მიღებული შედეგები;
- პროექტის სიცოცხლისუნარიანობა;

გრანტის მიმღები ვალდებულია შემოთავაზებული გეგმის მიხედვით დაასაქმონ ზემოხსენებულ პროექტში ჩართული ბენეფიციარები (ახალგაზრდები, ქალები, შშმ პირები, იძულებით გადაადგილებული პირები შესაბამისი გენდერული ბალანსის გავითვალისწინენთ).

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით, შერჩევის შედეგები ეცნობება განმცხადებლებს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში. უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში, წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე განმცხადებელს მიეცემა წერილობითი პასუხი უარის თქმის მიზეზების შესახებ.

საგრანტო განაცხადების შეფასების პროცესში შესაძლებელია დამატებითი ქულა მიენიჭოს ისეთ პროექტებს რომლებიც წარმოადგენს რეგიონის დონეზე ინოვაციას ან/და გარემოზე დადებითი შედეგი (მეთოდოლოგიისა და ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც ამცირებს გარემოზე უარყოფით ზემოქმედებას).

საგრანტო თანხით არ დაფინანსდება:

- ხელფასები (გამონაკლის შემთხვევაში შესაძლოა დაფინანსდეს ექსპერტის/სპეციალისტის ჰონორარი) და მიმდინარე ხარჯები;
- მსხვილფეხა და წვრილფეხა რქოსანი პირუტყვის, შინაური ფრინველების, ფუტკრის ოჯახების შეძენა;
- უძრავი ქონების შეძენა;
- სემინარებში, სამუშაო შეხვედრებში და კონფერენციებში ინდივიდუალური მონაწილეობა;
- კვლევების ან ტრენინგების ინდივიდუალური დაფინანსება გარდა იმ შემთხვევებისა როცა ის წარმოადგენს ძირითადი საქმიანობის შემადგენელ კომპონენტს;
- აკადემიური და სამეცნიერო კვლევები;
- სასწავლო/სამეცნიერო გრანტები;
- ჰუმანიტარული აქციები და საქმიანობა;
- ვალები და მომავალი შესაძლო ზარალისათვის გათვალისწინებული ხარჯები;
- გადასახდელი პროცენტები, საურავები, ჯარიმები;
- ზარალი, გამოწვეული სავალუტო კონვერტაციის შედეგად;
- მესამე მხარისათვის გაცემული სესხები;
- სადაზღვევო ხარჯები;
- ავტო სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვისა და შეკეთების ხარჯები (პროექტის და ავტოსატრანსპორტო საშუალების სპეციფიკიდან გამომდინარე შესაძლებელია დაშვებული იქნეს გამონაკლისი);
- საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით აკრძალული საქმიანობები;
- საქმიანობები, რომლებიც პირდაპირი ან ირიბი სახით ზიანს აყენებენ გარემოს;
- ხარჯები, რომელიც დაკავშირებულია პოლიტიკურ ან რელიგიურ საქმიანობასთან.

სტრატეგიული გრანტების კონკურსში მონაწილეობისთვის განაცხადის ფორმის წარდგენა შესაძლებელია ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: [email protected]

სათაურის ველში მიუთითეთ: საგრანტო პროგრამა ადგილობრივი ბიზნესის განვითარებისათვის

განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2021 წლის 20 სექტემბერი. არასრული ან დაგვიანებით მიღებული განაცხადები არ განიხილება.

საკონტაქტო პირი: ოთარ რევიშვილი; 599 9818 98; [email protected]

განთ. 20 ივლისი 10:19

ბოლო ვადა 20 სექტემბერი 00:00

100000 ლარი

თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის

ID 1355

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო აცხადებს საგრანტო კონკურსს, „თანადაფინანსების გრანტები სტარტაპებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში.

თანადაფინანსების გრანტების მიზანია საქართველოში, საერთაშორისო პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტების და მომსახურების შემუშავება-ათვისების და კომერციალიზაციის გზით ინოვაციების და ინოვაციური საწარმოების წარმოქმნის სტიმულირება.

საგრანტო პროგრამა განკუთვნილია საქართველოში რეგისტრირებული იმ დამწყები კერძო და მცირე საწარმოებისთვის, რომელთა რეგისტრაციიდან ორ წელზე ნაკლებია გასული. განაცხადის შემოტანა ასევე შეუძლიათ რეგისტრაციის არმქონე ფიზიკურ პირს ან ფიზიკურ პირთა ჯგუფს. რეგისტრაციის არმქონე ფიზიკური პირების შერჩევის შემთხვევაში მათი დარეგისტრირება მოხდება კონტრაქტის გაფორმებამდე.

თანადაფინანსების გრანტების პროგრამის ფარგლებში გაცემული დაფინანსება განკუთვნილია მაქსიმუმ ერთწლიანი პროექტებისათვის და არ უნდა აღემატებოდეს პროექტის ბიუჯეტის, 90 პროცენტს და 100 000 ლარს. პროექტის ბიუჯეტის მინიმუმ 10 პროცენტი განმცხადებლის მიერ ნაღდი ფულით უნდა იქნას უზრუნველყოფილი, სხვა, სასურველია - კერძო სექტორის, წყაროებიდან. დაუშვებელია სახელმწიფო გრანტების თანადაფინანსების წყაროდ წარმოდგენა.

თანადაფინანსების გრანტების სახელმძღვანელო და სხვა საჭირო დოკუმენტები ამავე გვერდზეა განთავსებული.

განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2021 წლის 5 აგვისტო.

განთ. 9 ივლისი 13:46

ბოლო ვადა 5 აგვისტო 00:00

საგრანტო კონკურსი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის

ID 1354

გაეროს განვითარების პროგრამა აცხადებს საგრანტო კონკურსს.

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 2 აგვისტო, 2021 წ.

ზოგადი ინფორმაცია:  

ნდობის აღდგენისა და ადრეული რეაგირების მექანიზმი (COBERM) არის  ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის აპოლიტიკური და მიუკერძოებელი ერთობლივი პროგრამა (EU-UNDP Programme). საგრანტო პროგრამის მეშვეობით, COBERM-ი იწვევს სხვადასხვა ინოვაციურ იდეებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, ფონდებისა და სამეცნიერო წრეებისგან.  2010 წელს მისი დაწყებიდან, COBERM-ი უზრუნველყოფს ნეიტრალურ გარემოს ადგილობრივი თემების, მათ შორის კონფლიქტის შემდგომ იზოლირებული და მცირე შესაძლებლობების მქონე ადამიანების საჭიროებების დაკმაყოფილებისთვის; ასევე ახალი მიდგომების შემუშავებისათვის რაც თავის მხრივ მდგრადი მშვიდობისა და ნდობის აღდგენას ისახავს მიზნად.   

პროექტი დიდი ბრიტანეთი მდგრადი მშვიდობის მხარდასაჭერად არის COBERM– ის დამატებითი ინიციატივა, რომელიც დაფინანსებულია დიდი ბრიტანეთის მთავრობის კონფლიქტის, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების ფონდის მიერ. პროექტის მიზანია  ხელსაყრელი გარემოს გაუმჯობესება  ხანგრძლივი  მშვიდობისათვის კონფლიქტით გაყოფილ თემებში და მათ შორის,  ადგილობრივი და სამოქალაქო საზოგადოების ინიციატივების დაფინანსების მოქნილობის  და მასშტაბის  გაზრდის გზით. 

საგრანტო იდეების კონკურსში მონაწილოების მისაღებად მოწვევის მიზანია:  

i) ნდობის აღდგენა კონფლიქტით დაზარალებულ საზოგადოებებს შორის და  ii) მშვიდობისა და შერიგებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნის ხელშეწყობა და მდგრადი თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შორის.   ინიციატივები მიზნად უნდა ისახავდნენ ამ ამოცანებზე გაზომვადი  და ხილული ზეგავლენის მოხდენას, ქვემოთ მოცემულთაგან ერთი ან მეტი  საშუალების გამოყენებით:   

• ინიციატივები, რომლებიც ავლენენ კონფლიქტით დაზარალებულ ექსპერტებს, პროფესიონალებს, ორგანიზაციებს და ადგილობრივ თემებს შორის გრძელვადიანი თანამშრომლობის, ურთიერთობის და კომუნიკაციის გაძლიერების პოტენციალს.  

• ინიციატივები, რომლებიც  სთავაზობენ ახალ მიდგომებს ნდობის აღდგენის და/ან კონფლიქტით განსაკუთრებით დაზარალებული თემების და ჯგუფების პრობლემების მოგვარების მიმართ.  

• ინიციატივები, რომლებიც ითვალისწინებენ საზოგადოებაში შიდა დისკუსიებს ნდობის აღდგენის ინიციატივებთან დაკავშირებით,  ებრძვიან ყალბ ახალ ამბებს და დეზინფორმაციას, ახდენენ სიძულვილის ენის პრევენციას, და ცვლიან საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპებს, პოზიტიური დამოკიდებულებებისა და აღქმების ჩამოყალიბების გზით აფართოებენ მშვიდობის მშენებლობის საფუძვლებს და აძლიერებენ ადგილობრივ საზოგადოებაში საკუთრების განცდას სამშვიდობო ინიციატივების მიმართ.  

• ინიციატივები, რომელთაც აქვთ ძლიერი ანალიტიკური და/ან კვლევითი კომპონენტი და შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ მტკიცებულებით გამყარებული საფუძვლის შექმნაში ნდობის აღდგენისა და ჩართულობისთვის, ასევე მშვიდობის მშენებლობის ინიციატივების განხორციელებისთვის. 

თემები შესაძლოა მოიცავდნენ (და არ შემოიფარგლებოდნენ) შემდეგს: ჯანდაცვა, გარემოს დაცვა, განათლება,  კულტურა, ტექნოლოგიური მომსახურებების ხელშეწყობა, გენდერული ბარიერების გადალახვა და გენდერული თანასწორობის მხარდაჭერა,  UNSCR 1325  -ით (ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება) და UNSCR 2250-ით (ახალგაზრდები, მშვიდობა და უსაფრთხოება) გათვალისწინებული მიზნების მიღწევის ხელშეწყობა, მოწყვლადი ჯგუფების, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების, მხარდაჭერა და გაძლიერება, კვლევა და ანალიზი.    COBERM -ის დამატებითი ინიციატივის პრიორიტეტები მოქნილია, თუკი საგრანტო პროექტის იდეა ავლენს ნდობის აღდგენის ძლიერ პოტენციალს და შეესაბამება ამ კონკურსის კრიტერიუმებს.  

ყოველი გრანტი უნდა ავლენდეს გენდერსა და ახალგაზრდებზე ორიენტირებულ მიდგომას, რათა ხელი შეუწყოს გენდერულ თანასწორობასა და ახალგაზრდების ჩართულობას.  

მნიშვნელოვანია: აქტივობებისა და განმახორციელებლების დივერსიფიკაცია. ერთი ორგანიზაციის მაქსიმალური მოთხოვნა შესაძლოა იყოს არა უმეტეს  100,000 აშშ დოლარისა. დაფინანსების ზღვარს 3 წელზე ნაკლები გამოცდილების მქონე ორგანიზაციებისთვის კონკრეტულ შემთხვევაში დაადგენს  სამეთვალყურეო საბჭო. მისასალმებელია განმცხადებლის მხრიდან თანადაფინანსება ან ეკვივალენტური წვლილი.  

გრანტის მაქსიმალური ხანგრძლივობა:  12 თვე.

განაცხადის წარდგენის საბოლოო ვადა:

საგრანტო იდეების მიღების საბოლოო ვადა არის  2021 წლის 2 აგვისტო, 18.00 საათი, ამ ვადის გასვლის შემდგომ განაცხადი არ მიიღება.  

საგრანტო იდეის წარდგენა: 

თუ გაქვთ საგრანტო იდეა, რომელიც შეესაბამება ამ კონკურსის კრიტერიუმებს, თუ შეიძლება შეავსეთ  საგრანტო იდეის წარდგენის ფორმა (იხილეთ დანართი 1) და წარმოადგინეთ ელექტრონულად, მისამართზე:  [email protected] 

საგრანტო იდეა შეფასდება შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: 

1. შესაბამისობა ამ კონკურსის მიზანთან (ზემოთ არის მოცემული).

2. რამდენად არის მიმართული გრანტით გათვალისწინებული საქმიანობა კონფლიქტით დაზარალებული ადამიანებისა და თემების საჭიროებებზე და ახდენს გავლენას მათი ცხოვრების გაუმჯობესებაზე. 

3. მიდგომა „არ ავნო“ - ნებისმიერი პოტენციური ნეგატიური ზეგავლენის შერბილება, გრანტის ფარგლებში გათვალისწინებული საქმიანობის და მისი სენსიტიურობის შედეგად. 

4. გენდერული თანასწორობისა და თანაბარი შესაძლებლობების ასპექტების გათვალისწინება, GEM1  ანუ მაშინაც კი თუ გენდერული თანასწორობა მთავარი ამოცანა არ არის, გრანტი  ეხმიანება ქალების, გოგონებისა და ახალგაზრდების ჩართვის, გაძლიერების, დაცვისა და მხარდაჭერის საჭიროებას და თანხვედრაშია  UNSCR 1325-სა და 2250-თან. 

5. გრანტის განხორციელებადობა პრობლემის მტკიცებულებაზე დაფუძნებით მოგვარების გზით, პოტენციური რისკებისა  და მათი აღმოფხვრის სიღრმისეული ანალიზი, გრანტისსათანადოდ განხორციელების უზრუნველყოფის, გარე დაინტერესებული მხარეების შესწავლისა და  სხვა საკითხების  მოგვარების მიზნით. 

6. გაზომვადი და რეალისტური გრძელვადიანი  შედეგები (ობიექტურად ცვლადი ინდიკატორები). 

7. შეთავაზებული ძალისხმევის მდგრადობა.

8. ხარჯების ეფექტურობა და რესურსების შესაბამისობა საგრანტო პროექტის შედეგებთან. 

შერჩევის პროცესი: 

ყველა საგრანტო იდეას განიხილავენ  UK/UNDP შეფასების კომიტეტი და სამეთვალყურეო საბჭო. UK/UNDP სამეთვალყურეო საბჭო გადაწყვეტს, ვინ მოიწვიოს სრული საპროექტო წინადადების წარსადგენად. შერჩეული განმცხადებლები შესაბამის შეტყობინებას მიიღებენ სექტემბრის მეორე ნახევარში.  საბოლოოდ შერჩეული განმცხადებლები შესაძლოა სამეთვალყურეო საბჭომ მიიწვიოს გასაუბრებაზე. 

განმცხადებლების დასაშვებობის კრიტერიუმები:

• უნდა იყოს ოფიციალურად რეგისტრირებული როგორც არა კომერციული, არა მომგებიანი ორგანიზაცია  

• ჰქონდეს გრანტის განხორციელებისთვის საჭირო, სათანადო ადმინისტრაციული, ფინანსური და  ტექნიკური შესაძლებლობა  

• სასურველია წარმოადგინოს წარსულში დონორებთან წარმატებული მუშაობის დამდასტურებელი  დოკუმენტაცია.  

მნიშვნელოვანია: 

პრიორიტეტი ენიჭებათ ადგილობრივ არასამთვარობო ორგანიზაციებს, თუმცა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც შეუძლიათ მონაწილეობის მიღება;  განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ხარჯების ეფექტურობის ფაქტორს (არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეუძლიათ თანადაფინანსება მოიძიონ) და საერთაშორისო რეპუტაციას.     საერთაშორისო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს  ასევე შეუძლიათ ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან პარტნიორობით შემოიტანონ განაცხადი. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების კონსორციუმებს, ასევე ახლად შექმნილ ორგანიზაციებსა ან  საერთაშორისო დონორებთან მუშაობის გამოცდილების არმქონე ორგანიზაციებს ასევე შეუძლიათ საგრანტო იდეის წარდგენა, თუ ზემოთ აღნიშნული სხვა კრიტერიუმები დაკმაყოფილებული იქნება.  

მონაწილეობისთვის განსაკუთრებით წახალისებულნი არიან ქალები და/ან ქალების მიერ მართული ,  ასევე ახალგაზრდული ორგანიზაციები. 

პრიორიტეტი ენიჭება ინოვაციურ, სტრატეგიულ, კრეატიულ, მიზნობრივ ქმედებებს, რომლებსაც ნდობის აღდგენის მაღალი პოტენციალი აქვთ და წარმოადგენენ ცვლილების მკაფიო ხედვას, მის მდგრადობას, მრავალმხრივ ეფექტსა და მის მიმართ ადგილობრივ მოსახლეობაში საკუთრების განცდას. 

მათ, ვისაც ადრე მიუმართავთ საგრანტო იდეით COBERM-სთვის, მაგრამ არ შერჩეულან, ასევე შეუძლიათ  განაცხადის წარდგენა, თუ მათი იდეა სრულ შესაბამისობაშია დასაშვებობის კრიტერიუმებთან. 

ორგანიზაციები, რომლებიც ამჟამად ახორციელებენ პროექტს UK-COBERM პროგრამის მხარდაჭერით, არ დაიშვებიან ამ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.  

ერთ ორგანიზაციას აქვს მხოლოდ ერთი საგრანტო იდეის წარდგენის უფლება.

განსაკუთრებით წახალისდება საგრანტო იდეის წარდგენა, რომელსაც პარალელურ რეჟიმში განახორციელებს ორი ან მეტი პარტნიორი და ამავდროულად ერთსა და იმავე სოციალურ პრობლემაზე იქნება ორიენტირებული. 

განმცხადებლებს უფლება აქვთ მოითხოვონ ინდივიდუალური კონსულტაცია  UK-COBERM -ის გუნდთან,  ტექნიკურ საკითხებსა და კონკურსის პრიორიტეტებთან დაკავშირებით.  

განცხადება პასუხისმგებლობის თავიდან არიდების შესახებ: COBERM აგზავნის განაცხადის მიღების დადასტურების შეტყობინებას  3 სამუშაო დღის განმავლობაში.  თუ დასტურს არ მიიღებთ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ  ელ. ფოსტის მისამართზე:  [email protected]

გაეროს განვითარების პროგრამა არ იღებს პასუხიმგებლობას რაიმე ტექნიკურ პრობლემაზე, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს  თქვენი განაცხადის  მიღების დაგვიანება და/ან დაკარგვა.   


იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი ინგლისურ ენაზე.

 

განთ. 6 ივლისი 14:42

ბოლო ვადა 2 აგვისტო 00:00

ინოვაციების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამა

ID 1349

"გურიის ახალგაზრდული რესურსცენტრი", საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) "პროფესიული განათლების სისტემის მოდერნიზება საქართველოს სოფლის მეურნეობაში" (UNDP/SDC VET) პროექტის ხელშეწყობით, აცხადებს ინოვაციების მხარდაჭერის საგრანტო პროგრამას (სამიზნე რეგიონი - გურია). პროგრამა ითვალისწინებს ნოვატორული იდეების, სასოფლო-სამეურნეო სფეროში არსებული პრაქტიკის გაუმჯობესებისკენ მიმართული საპროექტო განაცხადების მიღება/მხარდაჭერას. საპროექტო იდეები გათვლილი უნდა იყოს სათემო, მუნიციპალურ და რეგიონულ დონეზე სოფლის მეურნეობის სფეროში ახალი ტექნოლოგიების, კულტურულ-მექანიზაციურ თუ ტრადიციულ მეთოდოლოგიებში იმგვარი სიახლის შემოტანის მიმართულებით, რომელიც ხელს შეუწყობს დამატებითი შემოსავლის მიღების პერსპექტივების გაჩენას, მოსავლის მოცულობის ზრდას, ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებული ეფექტური, ტექნიკური, კულტურული ნოვაციების შექმნას და დანერგვას.

მნიშვნელოვანია გაითვალისწინოთ, რომ გრანტით (მაქსიმუმ 5, 000 ლარი) არ გადმოგეცემათ ფულადი სახით, არამედ გრანტის გამცემი ორგანიზაცია ყიდულობს თქვენს მიერ მოთხოვნილ პროდუქტს, ტექნოლოგიას ან სერვისს). აგრეთვე, ინოვაციური იდეათა კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში, გრანტი ითვალისწინებს განმცხადებლის მხრიდან თანამონაწილეობას (პროექტის საერთო ღირებულების 20%, აქედან 5% ნაღდი ფულით).

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

საგრანტო კონკურსის II ეტაპზე განაცხადები მიიღება 2021 წლის 31 ივლისის ჩათვლით. სააპლიკაციო ფორმის ჩამოსატვირთად გადადით ბმულზე - https://bit.ly/3aNQQ54

დაინტერესებულმა პირებმა განაცხადის შევსებული ფორმა უნდა გამოგზავნონ 2021 წლის 31 ივლისს 18:00 სთ-მდე ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე: [email protected] subject - ში მიუთითეთ UNDP grants.

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: 599981898

განთ. 30 ივნისი 14:48

ბოლო ვადა 31 ივლისი 00:00

საგრანტო კონკურსი მოქმედი და დამწყები სოციალური საწარმოებისთვის

ID 1347

გამოცხადდა საგრანტო კონკურსები სოციალური საწარმოების მხარდასაჭერად

 

ბოლო წლებში ევროპასა და მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში სოციალური მეწარმეობა პოპულარული კონცეფცია გახდა. იგი გულისხმობს ბიზნესის არატრადიციული გზით კეთებას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ სოციალური საწარმოს თავდაპირველი მიზანია კონკრეტული სოციალური ან გარემოსდაცვითი პრობლემების მოგვარება.  ბიზნეს საქმიანობა კი წარმოადგენს სოციალური შედეგებისა და გავლენის მიღწევის ერთგვარ დამხმარე ინსტრუმენტს. ის მიზნად ისახავს საზოგადოების ისეთი პრობლემების გადაჭრას, როგორიცაა: შშმ პირთა და ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, კანონთა კონფლიქტში მყოფი პირების რესოციალიზაცია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, გარემოს დაცვა და სხვ.

საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG)  პირველი ორგანიზაციაა, რომელმაც 2009 წლიდან დღემდე სოციალური მეწარმეობის განვითარებისთვის და შესაბამისი ეკოსისტემის შექმნისთვის არაერთი პროექტი განახორციელა. ამჯერად CSRDG პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად იწყებს ახალ პროექტს სოციალური მეწარმეობის განვითარება მდგრადი და ინკლუზიური საზოგადოებისთვის“.

 

პროექტი უნიკალური შესაძლებლობაა, ხელი შეუწყოს მოწყვლადი ჯგუფების სოციალურ-ეკონომიკურ გაძლიერებას და მათი ფუნდამენტური უფლებების დაცვას.

პროექტის მიზნებია:

 • განავითაროს ქვეყანაში სოციალური მეწარმეობის ეკოსისტემა
 • გააუმჯობესოს სამართლებრივი გარემო
 • აამაღლოს ცნობიერება სოციალური მიზნების მქონე ბიზნესებისა და სოციალური მეწარმეობის პოზიტიური შედეგების შესახებ
 • მოიპოვოს ფართო საზოგადოების მხარდაჭერა და მისცეს საშუალება სხვადასხვა სექტორს შეიტანოს თავისი წვლილი საზოგადოების კეთილდღეობაში
 • მხარი დაუჭიროს სოციალური საწარმოების განვითარებაზე მორგებული დაფინანსების წყაროებისა და ეფექტური ტექნიკური დახმარებების შექმნას
 • წაახალისოს ქსელური საქმიანობა

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მრავალფეროვანი აქტივობები, მათ შორის გამოცხადდა საგრანტო კონკურსები მოქმედი და  დამწყები (start-up) სოციალური საწარმოებისთვის.

 1. საქართველოს მასშტაბით მოქმედ სოციალურ საწარმოებს, რომლებსაც უკვე აქვთ ხელშესახები სოციალური გავლენა და ეკონომიკური შემოსავლები, ეძლევათ საქმიანობის გაფართოვებისა და განვითარების შესაძლებლობა. მათ შორის კოვიდ-პანდემიით გამოწვეულ ახალ რეალობასთან გამკლავების და კრიზისის დაძლევის მხრივ. სამი გამარჯვებული სოციალური საწარმოს ტექნიკური დახმარება გაგრძელდება 3 წლის განმავლობაში. კონკურსზე განცხადებების მიღების შეწყვეტამდე დარჩენილია 1 კვირა (განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადა 30 ივნისია) (დეტალურად: https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=304206)

 

 1. გამოცხადდა ახალი საგრანტო კონკურსი დამწყები (start-up) სოციალური საწარმოების იდეებისთვის. კონკურსში ჩართვა შეუძლია სასტარტო (Start-up) ეტაპზე მყოფ და ახალ სოციალურ საწარმოებს, რომლებიც საჭიროებენ დამატებით რესურსებს, რათა განახორციელონ ინოვაციური იდეები და შექმნან მდგრადი სოციალური საწარმო. პროექტის ფარგლებში შეირჩევა 10 ბიზნეს იდეა, რომლებსაც ექნებათ წვდომა ისეთ შესაძლებლობებთან, როგორიცაა: ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა (14 000 ევრომდე), კონსულტაციები და ტრენინგები ბიზნეს გეგმის წერისა და განვითარებისთვის, მარკეტინგი და გაყიდვები, რესურსების მობილიზება და სხვ.  განაცხადების შემოტანის ბოლო ვადაა - 30 ივლისი (დეტალურად: https://bit.ly/3d53AFB )

წლების განმავლობაში CSRDG-მ სხვადასხვა საგრანტო კონკურსის ფარგლებში უკვე დააფინანსა და მხარი დაუჭირა 40-მდე სოციალურ საწარმოს. ახალი პროექტის ფარგლებში კი CSRDG მხარს დაუჭერს ჯამში 10 ახალ და 6 მოქმედ სოციალურ საწარმოს.

საკონსულტაციოდ გთხოვთ მიმართოთ სამუშაო საათებში ანა ილურიძეს - სოციალური მეწარმეობის განვითარების პროგრამის პორტფელის მენეჯერს [email protected]

პროექტის შესახებ:

პროექტი 3 წლიანია და მას ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG) ევროკავშირისა და „პური მსოფლიოსთვის“ (Brot) მხარდაჭერით. პროექტის პარტნიორები არიან: სოციალურ საწარმოთა ალიანსი (SEA), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაცია (GCDA), საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი (DDUG), ევროპული ვენჩურული ფილანტროპიის ასოციაცია (EVPA), ახალგაზრდობის სააგენტო.

განთ. 24 ივნისი 14:21

ბოლო ვადა 30 ივლისი 00:00

საგრანტო კონკურსი სასწავლო დაწესებულებებისათვის

ID 1342

"Land O`Lakes Venture37" აცხადებს საგრანტო კონკურსს სასწავლო დაწესებულებებისათვის .

განაცხადის შემოტანის საბოლოო ვადა: 30 ნოემბერი, 2021 ვადა.

იხილეთ ამ განცხადების სრული ტექსტი თანდართულ ფაილში.

განთ. 1 ივნისი 16:19

ბოლო ვადა 30 ნოემბერი 00:00

150000 ლარი

ინოვაციების თანადაფინანსების გრანტები

ID 1338

მიმღები: სულ მცირე ერთ წლიანი რეგისტრაციის მქონე მეწარმე სუბიექტი, 30 მილიონამდე წლიური ბრუნვით, აგრეთვე კონსორიუმები სადაც წამყვანი აპლიკანტი მეწარმე სუბიექტია

კონკურსის გამოცხადების სიხშირე: მუდმივად ღია, შედეგების გამოცხადება მოხდება კვარტალში ერთხელ

მოთხოვნილი გრანტის ოდენობა: მინიმუმ 150,000 ლარი. მაქსიმუმ 650,000 ლარი პროექტზე. მთლიანი პროგრამის განმავლობაში, აპლიკანტი/თანააპლიკანტი ვერ მიიღებს 650,000 ლარზე მეტს.

თანადაფინანსება: პროექტის ბიუჯეტის სულ მცირე 50%.

პროექტის ხანგრძლივობა24 თვემდე

 

თანადაფინანსების 650 000-ლარიანი გრანტების პროგრამის მიზანია მოახდინოს ინოვაციების, ინოვაციური საწარმოების შექმნის სტიმულირება და ჩართვა ქვეყნის ეკონომიკაში. პროგრამის მეშვეობით ქართული მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოები, რომელთაც გააჩნიათ პოტენციალი საკუთარი ინოვაცია განავითარონ და წარადგინონ მსოფლიოს დონეზე, მოახდენენ ინოვაციური პროდუქტის პოზიციონირებას გლობალურ ბაზარზე.

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გლობალური პოტენციალის მქონე პროდუქტი - ტექნოლოგიური ან ბიზნეს-პროცესის ინოვაცია, რომელიც ნათლად ასოცირებული იქნება საქართველოსთან და რომლის სათავო ოფისი მოახდენს ოპერირებას საქართველოდან.

საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები განმცხადებლისთვის:

 • საქართველოს მეწარმეთა შესახებ კანონით, საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტი რომლის 51% კერძო საკუთრებაშია

 • მეწარმე სუბიექტის წლიური ბრუნვა არ უნდა აღემატებოდეს 30 მილიონ ლარს

 • კომპანია რეგისტრირებული უნდა იყოს საგრანტო კონკურსში განაცხადის წარდგენამდე სულ მცირე ერთი წლით ადრე

 • კომპანიის წილის 50%ს ან მეტს არ უნდა ფლობდეს სხვა კომპანია

საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები თანააპლიკანტ(ებ)ისთვის

 • საქართველოს მეწარმეთა შესახებ კანონით, საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მეწარმე სუბიექტი რომლის 51% კერძო საკუთრებაშია, ან/და

 • ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება (საჯარო ან კერძო), ან/და

 • მეცნიერებათა აკადემიები ან სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები

დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შემდეგ გვერდს: GITA

განთ. 27 მაისი 12:20

ბოლო ვადა 10 აგვისტო 00:00

ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა სოფლად

ID 1316

პროგრამის შესახებ:
სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდაჭერის პროგრამა - „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც სურთ ბიზნეს საქმიანობის განხორციელება საქართველოში.

პროგრამა ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს და ა(ა)იპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ დონორი ორგანიზაციის, დანიის სართაშორისო განვითარების სააგენტოს (DANIDA) დაფინანსებით.

მიზნები:
სტიმული მიეცეს სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების განვითარებას და ბიზნესში ჩართულობას.

მოხდეს რეგიონებში ეკონომიკური ზრდის და კერძო სექტორის გაძლიერება.

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-რეალიზაციის ჯაჭვში განხორციელდეს ინვესტიციები. შედეგად, გაუმჯობესდება ახალგაზრდა მეწარმეების სოციალურ-ეკონომიკური პირობები და შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები.

ამოცანები:
ახალგაზრდებზე მორგებული დაფინანსების მოდელების შექმნა, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს წამოიწყონ ბიზნეს საქმიანობა და ამავდროულად მოახდინონ საკუთარი გეგმების რეალიზება.

დაფინანსების მიღებამდე და დაფინანსების პროცესში მათი სწორი ტექნიკური დახმარებით უზრუნველყოფა, რათა განხორციელდეს გეგმების სწორი ფორმაცია.

დაფინანსების შემდგომი დახმარება, რათა გეგმების განხორციელების პროცესში გაუმკლავდნენ გამოწვევებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიეთ ვებ-გვერდს: www.apma.ge

განთ. 26 იანვარი 10:28

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 2022 00:00