ფილტრი

მომსახურება

2000 ლარი

სამართლებრივი დახმარება/Legal advice (იურიდიული მომსახურება, ადვოკატი).

ID 39585

☑️-- უფასო იურიდიული კონსულტაცია - 577 111 537, (032)2549451;

 

✅ Free legal advice - 577 111 537, (032)2549451;

 

☑️ ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი ადვოკატი ზაზა დარბაიძე გაგიწევთ კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებას საერთო სპეციალიზაციით, (სისხლი, სამოქალაქო, ადმინისტრაციული სამართალი). წარმომადგენლობა საკონსტიტუციო დავის, სისხლის, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული სამართლის საქმეზე სასამართლოში, არბიტრაჟში, დაკავების,გამოძიების ორგანოებში; საქმის წარმოება ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მესამე პირის მიმართ სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება და კლიენტის სახელით ნებისმიერი დოკუმენტაციის წარდგენა.

1) საოჯახო დავები (განქორწინება, ალიმენტი, ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, წილის ბინიდან გამოყოფა განქორწინებისას, თანამესაკუთრედ ცნობა და ა.შ). 
2) სამემკვიდრეო დავები (სამკვიდრო წილის მიღება და ა.შ). 
3) უძრავი ქონების დაკანონება (მიწის ლეგალიზება, საჯარო რეესტრი და ა.შ). 
4) სახელშეკრულებო დავები (ჩუქების, ნასყიდობის ხელშეკრულების გაუქმება/ბათილად ცნობა და ა.შ).

5) სანივთო, ვალდებულებითი დავების წარმოება. 
6) უდავო წარმოება (სახელსა და გვარში შეცდომა, ქორწინების ფაქტის დადგენა, სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით მიღება და სხვა). 
7) ე.წ "ატსტუპნიკთა" დავები.

8) ნებისმიერ კერძო კომპანიასთან სახელშეკრულებო დავის წარმოება.

9) ბანკებთან ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებთან დავებისას ჯარიმების, პირგასამტეხლოს შემცირება.

10) სამეწარმეო სამართალწარმოება (წესდების შედგენა, ფირმების რეგისტრაცია და ა.შ.).  

11) კერძო და ფიზიკურ პირთა იურიდიული მომსახურება სისხლის სამართლის ნებისმიერი სირთულის მქონე საქმეზე გამოძიების ეტაპზე და ყველა ინსტანციის სასამართლოში;
12) გამოძიების, წინასასამართლო და საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე ბრალდებულის დაცვა და მასზე საადვოკატო მომსახურების გაწევა;
13) ბრალდებულთა /მსჯავდებულთა მონახულება სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში და მათთვის საადვოკატო მომსახურების გაწევა.
14) მოლაპარაკებების წარმოება პროკურატურასთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე.

15) დაზარალებულის ინტერესების დაცვა გამოძიების ეტაპზე და სასამართლოში.

16) და სხვა ნებისმიერი სახის და სირთულის მქონე საქმის წარმოება. 

 

მომსახურების ფასი, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში საქმის სირთულიდან და

ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე. 

 

✅ Facebook page - -> DLB georgia • დიელბი საქართველო;

https://www.facebook.com/iuridiulidaxmarebagarantirebulixarisxi/

www.dlb.ge 

 

მის: ქ. თბილისი, ო. ლორთქიფანიძის ქ. #1.  ტელ: 577 11-15-37; (032)2549451.

განთ. 23 ივნისი 13:14

ბოლო ვადა 31 ივლისი 2020 00:00

ადვოკატი/იურისტი

ID 39582

უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

  გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა, მათ შორის დისტანციურად. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენაში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

ჩვენი პრიორიტეტებია:

 • კვალიფიციური მომსახურება
 • ინფორმირებულობის მაღალი სტანდარტი
 • კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტია
 • 24 საათიანი მომსახურება
 • საადვოკატო ეთიკის უმაღლესი სტანდარტები

 

 ტელ: 598 40 19 52;  599 01 95 05

 Email – [email protected]

 

განთ. 22 ივნისი 23:52

ბოლო ვადა 28 ივლისი 00:00

90000 ლარი

EMERGENCY LOAN OFFER APPLY

ID 39505

Quick Cash Advance. Fast Credit Check. Cash Today.
Fast Cash Online
low interest rate as low as 2%
Financial Cash Available Here 
Business Personal Cash
I'll advise All Cash seeker should contact us
Contact Us At : [email protected]
whatspp Number +918929490461
Mr Abdullah Ibrahim

განთ. 19 ივნისი 20:15

ბოლო ვადა 19 ივლისი 00:00

ადვოკატი/იურისტი

ID 39129

უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

  გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა, მათ შორის დისტანციურად. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენაში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

ჩვენი პრიორიტეტებია:

 • კვალიფიციური მომსახურება
 • ინფორმირებულობის მაღალი სტანდარტი
 • კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტია
 • 24 საათიანი მომსახურება
 • საადვოკატო ეთიკის უმაღლესი სტანდარტები

 

 ტელ: 598 40 19 52;  599 01 95 05

 Email – [email protected]

 

განთ. 8 ივნისი 17:04

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

ადვოკატი/იურისტი

ID 38923

უფასო იურიდიული კონსულტაცია!  

  გთავაზობთ იურიდიულ/საადვოკატო მომსახურეობას სამოქალაქო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის მიმართულებით. ჩვენი  გუნდი მზად არის გაგიწიოთ მაღალკვალიფიციური, სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურეობა, მათ შორის დისტანციურად. ჩვენ დაგეხმარებით ხელშეკრულების, განცხადების, აქტის, სადამფუძნებლო დოკუმენტრაციის შედგენაში. ჩვენ ვახორციელებთ იურიდიული დოკუმენტაციის რევიზირებას და მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას, სამართლებრივი დასკვნის მომზადებას და ა.შ.    

ჩვენი პრიორიტეტებია:

 • კვალიფიციური მომსახურება
 • ინფორმირებულობის მაღალი სტანდარტი
 • კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის გარანტია
 • 24 საათიანი მომსახურება
 • საადვოკატო ეთიკის უმაღლესი სტანდარტები

 

 ტელ: 598 40 19 52;  599 01 95 05

 Email – [email protected]

 

განთ. 31 მაისი 21:28

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

უფასო იურიდიული კონსულტაცია

ID 38893

გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას! კომპანია იურიდიულ მომსახურებას უწევს ფიზიკურ პირებს სამართლის შემდეგ სფეროებში: ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით გთავაზობთ კვალიფიციურ საადვოკატო მომსახურეობას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საქალაქო, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში, წინასწარ გამოძიებაში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში. განქორწინება, ალიმენტი, სახელშელშეკრულებო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, ადმინისტრაციული და შრომითი დავები, ხელშეკრულებების შედგენა, იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენა, და სხვა... შეღავათიანი პირობებით. 
იურიდიული კონსულტაცია უფასოა. კომპანია იურიდიულ მომსახურებას უწევს იურიდიულ პირებს სამართლის შემდეგ სფეროებში:  სამოქალაქო სამართალი;  სამეწარმეო სამართალი;  საერთაშორისო კერძო სამართალი;  ადმინისტრაციული სამართალი;  შრომის სამართალი;  საგადასახადო და საბაჟო სამართალი;  სისხლის სამართალი;  სახელშეკრულებო სამართალი;  უძრავი ქონების რეგისტრაცია;  პრივატიზაცია; ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს: ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები; საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა; იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა) ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა) სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა, სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი; სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა. საკონტაქტო პირი: კოორდინატორი მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177 მობ: 599 50 55 78 თბილისი: მუხრანის N1

განთ. 30 მაისი 16:37

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

საოჯახო დავები

ID 38892

გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ დახმარებას!
საოჯახო დავებზე
• განქორწინება;
• ქორწინების ბათილად ცნობა;
• მეუღლეთა ქონების/თანასაკუთრების გაყოფა;
• ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ალიმენტის დაკისრება;
• მეუღლეთა ურთიერთრჩენის ვალდებულება;
• ბავშვის მამობის დადგენა;
• მარტოხელა მშობლის სტატუსი;
• მშობლების უფლება-მოვალეობები შვილების მიმართ;
• სხვა საკითხები, რომელბიც უკავშირდება ოჯახს.

გთავაზობთ უფასოდ სრულ იურიდიულ კონსულტაციას და დახმარებას ყველაზე იაფად, სრულად დოკუმენტების შედგენა,მომზადებას. 
საკონტაქტო პირი: კოორდინატორი მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177 მობ: 599 50 55 78 თბილისი: მუხრანის N1

განთ. 30 მაისი 16:36

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

სამემკვიდრეო დავები

ID 38891

გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას! კომპანია იურიდიულ მომსახურებას უწევს ფიზიკურ პირებს სამართლის შემდეგ სფეროებში: ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით გთავაზობთ კვალიფიციურ საადვოკატო მომსახურეობას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საქალაქო, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში, წინასწარ გამოძიებაში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში. 
• გარდაცვლილი პირის (მამკვიდრებლის) საკუთრებაში არსებული ქონების სხვა პირებზე (მემკვიდრეებზე) გადასვლა;
• კანონით მემკვიდრეობა და ანდერძით მემკვიდრეობა;
• რიგითობის საკითხები კანონით მემკვიდრეობისას;
• მამკვიდრებლის ქონების განაწილება კანონით მემკვიდრეთა რიგის მიხედვით;
• მამკვიდრებლის მიერ შედგენილ ანდერძთან დაკავშირებული დავები;
• ანდერძის მეშვეობით მამკვიდრებლის მიერ თავისი ქონების, როგორც კანონით მემკვიდრეზე, ისე ნებისმიერ სხვა არანათესავ პირზე, მათ შორის იურიდიულ პირზე გადაცემასთან დაკავშირებული დავები;
• ანდერძის ფორმასთან დაკავშირებული დავები;
• სავალდებულო წილის მიღება;
• საანდერძო დანაკისრი (ლეგატი);
• ანდერძის აღსრულებასთან დაკავშირებული დავები;
• სამკვიდროს დაცვასთან და მართვასთან დაკავშირებული დავები;
• სამკვიდროს მიღებასთან დაკავშირებული დავები;
• ქორწინების გარეშე შობილი ბავშვის მამის მემკვიდრედ ცნობა;
• უღირს მემკვიდრედ ცნობა;
• სასამართლოს მიერ მემკვიდრეობის უფლების ჩამორთმევა;
• მემკვიდრეობის უფლებაჩამორთმეული პირის სამკვიდრო წილის, მემკვიდრე¬ებად მიწვეულ დანარჩენ მემკვიდრეებზე გადასვლა და თანასწორად განაწილება;
• ანდერძით მემკვიდრეობის შემთხვევაში, მამკვიდრებლის ქონებიდან პირველი რიგის მემკვიდრეების მიერ, სავალდებულო წილის მიღებასთან დაკავშირებული დავები;
• ერთდროულად კანონით და ანდერძით მემკვიდრეობა;
• სამკვიდრო მოწმობის მიღებასთან დაკავშირებული დავები;
• სამკვიდროს ფაქტობრივი ფლობით ან მართვით მემკვიდრის მიერ სამკვიდროს მიღება;
• ქმედუუნარო და შეზღუდულქმედუნარიანი პირების მიერ საკუთარი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით სამკვიდროს მიღება;
• კომლში კომლის საერთო ქონებაზე, კომლის ბოლო წევრის გარდაცვალების დღიდან სამკვიდროს გახსნასთან დაკავშირებული დავები;
• საზღვარგარეთ მუდმივად მცხოვრებ პირთა სამკვიდროს გახსნასთან დაკავშირებული დავები;
• სიკვდილის მომენტისთვის მამკვიდრებლის ქონებრივი უფლებების (სამკვიდრო აქტივის) და მოვალეობების (სამკვიდრო პასივის) ერთობლიობასთან დაკავშირებული დავები;
• მამკვიდრებლის არაქონებრივი უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული დავები.
• საკონტაქტო პირი: ნათია ნაკაშიძე მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177 მობ: (+995 599) 505578

განთ. 30 მაისი 16:35

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

იურისტის მომსახურეობა

ID 38890

გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას! კომპანია იურიდიულ მომსახურებას უწევს ფიზიკურ პირებს სამართლის შემდეგ სფეროებში: ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით გთავაზობთ კვალიფიციურ საადვოკატო მომსახურეობას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საქალაქო, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში, წინასწარ გამოძიებაში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში. 
განქორწინება,
ალიმენტი,
სახელშელშეკრულებო დავები,
მემკვიდრეობითი დავები, 
ადმინისტრაციული და შრომითი დავები,
ხელშეკრულებების შედგენა,
იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენა, და სხვა...
შეღავათიანი პირობებით. იურიდიული კონსულტაცია უფასოა. 
კომპანია იურიდიულ მომსახურებას უწევს იურიდიულ პირებს სამართლის შემდეგ სფეროებში:  სამოქალაქო სამართალი;  სამეწარმეო სამართალი;  საერთაშორისო კერძო სამართალი;  ადმინისტრაციული სამართალი;  შრომის სამართალი;  საგადასახადო და საბაჟო სამართალი;  სისხლის სამართალი;  სახელშეკრულებო სამართალი;  უძრავი ქონების რეგისტრაცია;  პრივატიზაცია; ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს: ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები; საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა; იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა) ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა) სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა, სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი; სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა. 
საკონტაქტო პირი: ნანუკა ნაკაშიძე კოორდინატორი მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177 მობ: (+995 598) 750 960

განთ. 30 მაისი 16:34

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

იურიდიული დოკუმენტების შედგენა

ID 38889

კვალიფიციური იურისტები გთავაზობთ იურიდიული დოკუმენტების შედგენას 

ხელშეკრულებები,
სარჩელი,შესაგებელი,საჩივარი
საქმიანი მიმოწერა სახელმწიფო ორგანოებთან; წესდება, ბიზნეს სადამფუძნებლო დოკუმენტები და სხვა. 
(კომერციული იურიდიული პირები, არაკომერციული იურიდიული პირები)

დაგვიკავშირდით და მიიღეთ სრული და ამომწურავი მომსახურეობა.

ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენი უფლებების დაცვისათვის. 


მობ: 599 50 55 78
მის. ალ. ყაზბეგის გამზ. მეტრო დელისი
მის. მუხრანის N1 (მეტრო ღრმაღელე)

განთ. 30 მაისი 16:32

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

უფასო იურიდიული კონსულტაცია

ID 38888

გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას! კომპანია იურიდიულ მომსახურებას უწევს ფიზიკურ პირებს სამართლის შემდეგ სფეროებში: ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით გთავაზობთ კვალიფიციურ საადვოკატო მომსახურეობას სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე საქალაქო, სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში, წინასწარ გამოძიებაში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში. განქორწინება, ალიმენტი, სახელშელშეკრულებო დავები, მემკვიდრეობითი დავები, ადმინისტრაციული და შრომითი დავები, ხელშეკრულებების შედგენა, იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენა, და სხვა... შეღავათიანი პირობებით. 
იურიდიული კონსულტაცია უფასოა. კომპანია იურიდიულ მომსახურებას უწევს იურიდიულ პირებს სამართლის შემდეგ სფეროებში:  სამოქალაქო სამართალი;  სამეწარმეო სამართალი;  საერთაშორისო კერძო სამართალი;  ადმინისტრაციული სამართალი;  შრომის სამართალი;  საგადასახადო და საბაჟო სამართალი;  სისხლის სამართალი;  სახელშეკრულებო სამართალი;  უძრავი ქონების რეგისტრაცია;  პრივატიზაცია; ჩვენი მომსახურება მოიცავს შემდეგს: ზეპირი და წერილობითი სამართლებრივი კონსულტაციები; საქმიან მოლაპარაკებებში კლიენტის წარმომადგენლობა და მისი ინტერესების დაცვა; იურიდიული პირის დაფუძნება, რეორგანიზაცია (შერწყმა, შეერთება, გაყოფა, გამოფა) ორგანიზაციების იურიდიული მომსახურება (იურიდიული კონსულტაციები შიდა დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობისა და დოკუმენტაციის სწორად შედგენა-გაფორმების საკითხებში, მათი საქმიანობისას წამოჭრილი სადაო საკითხების სამართლებრივი გზით დარეგულირება და სხვა) სახელმწიფო-ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სამართლებრივი ურთიერთობა, სამართლებრივი დოკუმენტების (ხელშეკრულების, სარჩელის, საჩივრის და სხვა) მომზადება და მათი ანალიზი; სასამართლო პროცესზე წარმომადგენლით (ადვოკატით) უზრუნველყოფა. საკონტაქტო პირი: კოორდინატორი მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177 მობ: 599 50 55 78 თბილისი: მუხრანის N1

განთ. 30 მაისი 16:31

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00

საოჯახო დავები

ID 38887

გთავაზობთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და სამართლებრივ დახმარებას!
საოჯახო დავებზე
• განქორწინება;
• ქორწინების ბათილად ცნობა;
• მეუღლეთა ქონების/თანასაკუთრების გაყოფა;
• ბავშვის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა და ალიმენტის დაკისრება;
• მეუღლეთა ურთიერთრჩენის ვალდებულება;
• ბავშვის მამობის დადგენა;
• მარტოხელა მშობლის სტატუსი;
• მშობლების უფლება-მოვალეობები შვილების მიმართ;
• სხვა საკითხები, რომელბიც უკავშირდება ოჯახს.

გთავაზობთ უფასოდ სრულ იურიდიულ კონსულტაციას და დახმარებას ყველაზე იაფად, სრულად დოკუმენტების შედგენა,მომზადებას. 
საკონტაქტო პირი: კოორდინატორი მის: ალ.ყაზბეგის 47, თბილისი, 0177 მობ: 599 50 55 78 თბილისი: მუხრანის N1

განთ. 30 მაისი 16:30

ბოლო ვადა 30 ივნისი 00:00