ფილტრი

მომსახურება

გაგიწევთ საბუღალტრო მომსახურებას

ID 41948

კვალიფიციური გამოცდილი ბუღალტერი გაგიწევთ საბუღალტრო მომსახურებას. 

განთ. 18 ოქტომბერი 16:00

ბოლო ვადა 31 მაისი 2020 00:00

300 ლარი

ბუღალტრული მომსახურება საქართველოში

ID 40879

www.taxbalances.com    [email protected]  +995555711857 (mob, whatsap, viber) 

გთავაზობთ სრულ ბუღალტრულ მომსახურებას

 

 

ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით, ყოველთვიური საგადასახადო და საპენსიო დეკლარაციების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საჭიროების შემთქვევაში წინა პერიოდების დეკლარაციების დაზუსტება. წლიური ანგარიშგების მომზადება სხვადასხვა კატეგორიის საწარმოებისთვის. ბალანსის, მოგება/ზარალის ანგარიშგების, ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისის მომზადება. ხარჯების კალკულაცია. ბიუჯეტის შედგენა, გადარიცხვების წარმოება. ხელშეკრულებების და სხვა საჭირო დოკუმენტების მომზადება დროულად ონლაინ რეჟიმში. დაგეხმარებით აუდიტის წინა პერიოდში ფინანსების გადამოწმებაში და დოკუმენტების მომზადებაში, აგრეთვე განვახორციელებთ შიდა აუდიტს და დაგეხმარებით აუდიტორული კომპანიის შერჩევაში. მისაღებია ინგლისურენოვანი დამკვეთიც. ფასი დამოკიდებულია საქმის მოცულობაზე.   
ჩვენი სფეროები: ვაჭრობა, წარმოება, მომსახურების სფერო, კვების ობიექტები, ტურისტული და სხვა მომსახურებები, სოციალური/საქველმოქმედო საქმიანობები.  მომსახურებას ვუწევთ ყველა იურიდიული სტატუსის მქონე პირს: ინდ მეწარმე, შპს, არასამეწარმეო იურიდიული პირი (არასამთავრობო ორგანიზაცია), მცირე/ მიკრო მეწარმე, გრანტების ფინანსები და სხვ. დაგეხმარებით სტატუსის შერჩევაში.

ჩვენი პრიორიტეტია კანონთან სრული შესაბამისობა, ეკონომიურობა და თანამედროვე მოქნილი, სწრაფი მუშაობის მეთოდი ხელმისაწვდომ ფასად. 

ბუღალტრულ მომსახურებას გაგიწევთ მაღალკვალიფიციური მთავარი ბუღალტერი,  10 წლის განმავლობაში მთავარ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებით სხვადასხვა სფეროში, საგადასახადო კოდექსის მაღალ დონეზე ცოდნით, მაგისტრის ხარისხით აუდიტში, ACCA კვალიფიკაციით.

 

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

Accounting services in Tbilisi, Georgia

Services provided: International Financial Reporting Standards. Financial services in all kind of organisations. Prepare Tax declarations according Georgian Tax Law, prepare financial statements, balance, cash-flow, calculation of expenses, prepare all needed documentations, bookkeeping, bank transactions etc.


+995555711857 (whatsap, viber, phone)
[email protected]ahoo.com

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

 

(ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება საქართველოში თბილისში, დისტანციური ბუღალტრული მომსახურება, საგადასახადო კოდექსი, ფინანსური მენეჯერის მომსახურება, შესყიდვები და ფინანსები, accountant in Tbilisi, Georgia, accounting services in Tbilisi, Georgia, online accounting services, Georgian tax code, business in Tbilisi, Georgia taxes in Georgia)

განთ. 1 სექტემბერი 23:31

ბოლო ვადა 30 აპრილი 2021 00:00

150 ლარი

ბუღალტრული მომსახურება ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის

ID 40785

www.taxbalances.com [email protected] +995555711857 ბუღალტრული მომსახურება ინდ. მეწარმეებისთვის. ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო სტანდარტებით, საგადასახადო და საპენსიო დეკლარაციების მომზადება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  ხელშეკრულებების და სხვა საჭირო დოკუმენტების მომზადება დროულად ონლაინ რეჟიმში. მისაღებია ინგლისურენოვანი დამკვეთიც. ფასი დამოკიდებულია საქმის მოცულობაზე.  ბუღალტრულ მომსახურებას გაგიწევთ მაღალკვალიფიციური მთავარი ბუღალტერი,  10 წლის განმავლობაში მთავარ ბუღალტრად მუშაობის გამოცდილებით სხვადასხვა სფეროში, საგადასახადო კოდექსის მაღალ დონეზე ცოდნით, მაგისტრის ხარისხით აუდიტში, ACCA კვალიფიკაციით.

 

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

Accounting services in Tbilisi, Georgia

Services provided: International Financial Reporting Standards. Financial services in all kind of organisations. Prepare Tax declarations according Georgian Tax Law, prepare financial statements, balance, cash-flow, calculation of expenses, prepare all needed documentations, bookkeeping, bank transactions etc.


+995555711857 (whatsap, viber, phone)
[email protected]

www.taxbalances.com

https://www.facebook.com/AccountingServiceInTbilisi/

 

 

(ბუღალტერი, ბუღალტრული მომსახურება საქართველოში თბილისში, დისტანციური ბუღალტრული მომსახურება, საგადასახადო კოდექსი, ფინანსური მენეჯერის მომსახურება, შესყიდვები და ფინანსები, accountant in Tbilisi, Georgia, accounting services in Tbilisi, Georgia, online accounting services, Georgian tax code, business in Tbilisi, Georgia taxes in Georgia)

განთ. 26 აგვისტო 11:25

ბოლო ვადა 29 აგვისტო 2021 00:00

300 ლარი

ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი + ORIS

ID 37080

ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით + პროგრამა ORIS +RS.ge 

კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რაც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად. 

სწავლება მიმდინარეობს 2019 წლის 1 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით 

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით და პერსონალური კომპიუტერით. 

კურსის მსვლელობისას ყურადღება ეთმობა საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების პრაქტიკულ შესრულებას, საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით. 
თეორიულიდაპრაქტიკულიკურსისგავლასთანერთადკურსდამთავრებულებიშეძლებენ: 
• საწარმოს ბუღალტრული ოპერაციების გატარებას 
• ინფორმაციის დამუშავებას 
• საბიუჯეტო გადასახადების ადმინისტრირებას 
• ბუღალტრული ანგარიშგების წლიური ფორმების(დეკლარაციების) შევსებასა და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში 

· თეორიული კურსის თემატიკა: 
• ბუღალტრული აღრიცხვა 
• ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები 
• ბუღალტრული აღრიცხვის სახეები 
• რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი 
• ლიკვიდურობა 
• საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა და მისი ცვლილებების აღრიცხვა 
• სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა 
• წარმოების პროცესის აღრიცხვა 
• ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, იჯარის აღრიცხვა 
• საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა 
• ძირითადი საშუალებების ცვეთა 
• არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა 
• ინვესტიციების აღრიცხვა 
• მოგება-ზარალის ანგარიშგება 
• დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა 
• საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია 
• მოგების გადასახადის დეკლარაცია 
• ვალდებულებების აღრიცხვა და შედარებების ჩატარება 
• საბუღალტრო რეგისტრაციის ფორმირება 
• საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა 
• შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა 
• შემაჯამებელი ამოცანები 
პრაქტიკული კურსის (ORIS) თემატიკა: 
• პროგრამის ინსტალაცია და მუშაობის დაწყება 
• ანგარიშთა გეგმა 
• ქვეანგარიშების შექმნის პრინციპები 
• ბანკის სახეობის ანგარიშების გახსნა 
• სასტარტო ნაშთების შეტანა 
• საბუღალტრო გატარებები 
• თანამშრომლის სახეობის ანგარიშები 
• სასაქონლო ანგარიშები 
• ორგანიზაციის სახეობის ანგარიშები 
• პირველადი დოკუმენტები 
• ანგარიშთა სახეობების გამოყენება 
• ძირითადი საშუალებები 
• ხელფასი, ხელფასის გადაკეთება 
• პროექტები, სამეურნეო ოპერაციები, სამეურნეო ოპერაციების გადაკეთება და აწყობა 
• ვალუტა, საბოლოო ფორმები, გატარებითი ფანჯრის დამატებითი ღილაკები 
• მონაცემთა ასლების აღება და აღდგენა, სისტემის მომხმარებლები, პაროლები, ჩანაწერების წაშლა 
• სისტემის პარამეტრები, ნაღდი ფულის მოძრაობის აღრიცხვა 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 16 შეხვედრა - 24სთ 

კურსის ღირებულება: 

450 ლარის ნაცვლად 300 ლარი 

ინდივიდუალური - 650 ლარი 

მეცადინეობას უძღვებიან კვალიფიციური, მოქმედი თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსი ბუღალტრები 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი: 

• ბუღალტერიის საერთაშორისო სტანდარტებით + ORIS შესწავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი 
დამატებითი ინფორმაციისთვის: 

599 90 16 61; 555 50 71 73 

eduemc.com

განთ. 18 აპრილი 11:31

ბოლო ვადა 30 აპრილი 2020 00:00

300 ლარი

აქცია! ბუღალტერია საერთაშორისო სტანდარტებით + პროგრამა ORIS

ID 36685

ბუღალტრული აღრიცხვის სრული კურსი საერთაშორისო სტანდარტებით + პროგრამა ORIS 

კურსი ითვალისწინებს ყველა იმ მიმართულების კომპლექსურ შესწავლას, რაც საჭიროა ბუღალტრული საქმიანობის შესასრულებლად. 

სწავლება მიმდინარეობს 2019 წლის 1 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით 

მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით და პერსონალური კომპიუტერით. 

კურსის მსვლელობისას ყურადღება ეთმობა საბუღალტრო და საგადასახადო საბუთების პრაქტიკულ შესრულებას, საგადასახადო კოდექსის სრული დაცვით. 
თეორიულიდაპრაქტიკულიკურსისგავლასთანერთადკურსდამთავრებულებიშეძლებენ: 
• საწარმოს ბუღალტრული ოპერაციების გატარებას 
• ინფორმაციის დამუშავებას 
• საბიუჯეტო გადასახადების ადმინისტრირებას 
• ბუღალტრული ანგარიშგების წლიური ფორმების(დეკლარაციების) შევსებასა და წარდგენას საგადასახადო ორგანოებში 

· თეორიული კურსის თემატიკა: 
• ბუღალტრული აღრიცხვა 
• ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი პრინციპები 
• ბუღალტრული აღრიცხვის სახეები 
• რეგისტრაციის ჟურნალი და საცდელი ბალანსი 
• ლიკვიდურობა 
• საწარმოს ფინანსური მდგომარეობა და მისი ცვლილებების აღრიცხვა 
• სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა 
• წარმოების პროცესის აღრიცხვა 
• ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა, იჯარის აღრიცხვა 
• საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა 
• ძირითადი საშუალებების ცვეთა 
• არამატერიალური აქტივების აღრიცხვა 
• ინვესტიციების აღრიცხვა 
• მოგება-ზარალის ანგარიშგება 
• დამატებითი ღირებულების გადასახადის აღრიცხვა 
• საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია 
• მოგების გადასახადის დეკლარაცია 
• ვალდებულებების აღრიცხვა და შედარებების ჩატარება 
• საბუღალტრო რეგისტრაციის ფორმირება 
• საკუთარი კაპიტალის აღრიცხვა 
• შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა 
• შემაჯამებელი ამოცანები 
პრაქტიკული კურსის (ORIS) თემატიკა: 
• პროგრამის ინსტალაცია და მუშაობის დაწყება 
• ანგარიშთა გეგმა 
• ქვეანგარიშების შექმნის პრინციპები 
• ბანკის სახეობის ანგარიშების გახსნა 
• სასტარტო ნაშთების შეტანა 
• საბუღალტრო გატარებები 
• თანამშრომლის სახეობის ანგარიშები 
• სასაქონლო ანგარიშები 
• ორგანიზაციის სახეობის ანგარიშები 
• პირველადი დოკუმენტები 
• ანგარიშთა სახეობების გამოყენება 
• ძირითადი საშუალებები 
• ხელფასი, ხელფასის გადაკეთება 
• პროექტები, სამეურნეო ოპერაციები, სამეურნეო ოპერაციების გადაკეთება და აწყობა 
• ვალუტა, საბოლოო ფორმები, გატარებითი ფანჯრის დამატებითი ღილაკები 
• მონაცემთა ასლების აღება და აღდგენა, სისტემის მომხმარებლები, პაროლები, ჩანაწერების წაშლა 
• სისტემის პარამეტრები, ნაღდი ფულის მოძრაობის აღრიცხვა 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 16 შეხვედრა - 24სთ 

კურსის ღირებულება: 

450 ლარის ნაცვლად 300 ლარი 

ინდივიდუალური - 650 ლარი 

მეცადინეობას უძღვებიან კვალიფიციური, მოქმედი თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსი ბუღალტრები 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი: 

• ბუღალტერიის საერთაშორისო სტანდარტებით + ORIS შესწავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი 
დამატებითი ინფორმაციისთვის: 

599 90 16 61; 555 50 71 73 

eduemc.com

განთ. 9 აპრილი 12:09

ბოლო ვადა 31 იანვარი 2020 00:00

350 ლარი

აქცია! HR მენეჯმენტი

ID 36682

აქციის ფარგლებში 490 ლარის ნაცვლად 350 ლარი 

ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი გთავაზობთ ტრენინგს - ადამიანური რესურსების მართვა სტაჟირებით 

გსურს გახდე წარმატებული HR მენეჯერი? 

ჩვენ გთავაზობთ თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს! 

წარმატებული კურსდამთავრებულები გაივლიან ორკვირიან სტაჟირებას ჩვენს ცენტრში. 

აღნიშნული ტრენინგ კურსი დაგეხმარებათ, გახდეთ კარგი მენეჯერი და სწორი ანალიზის საფუძველზე წარმატებით განახორციელოთ ნებისმიერი სირთულის საქმიანობა. 

სწავლის დასრულების შემდეგ გექნებათ სრული კვალიფიკაცია, იმუშაოთ HR მენეჯერად, HR ასისტენტად, ასევე HR კონსულტანტად, რადგან დააკმაყოფილებთ იმ მოთხოვნებს, რომლებიც გამოცხადებულია დამსაქმებლის მიერ მითითებულ პოზიციაზე! 

ტრენინგის თემატიკა: 

როგორ გავხდე წარმატებული ადამიანური რესურსების მართვის სპეციალისტი 
შრომის ბაზარი,საკადრო პოლიტიკა 
შრომის კოდექსი და მისი პრაქტიკაში გამოყენება 
კანცელარია, ხელშეკრულებები და მათი ტიპები (შექმნა) 
ბრძანებები, ცნობები, განცხადებები (შექმნა) 
სამუშაო აღწერილობა და მისი შექმნა 
როგორ და სად ვეძებო კადრი სწორად 
როგორ გავუკეთო ანალიზი ორგანიზაციულ სტრუქტურას,საკადრო პოლიტიკა 
პირველი დღე სამსახურში და ჩემი სამუშაო 
როგორ ჩავატარო გასაუბრება და შევარჩიო კადრი 
როგორ მივიღო ახალი თანამშრომელი (ადაპტაციის გასაუბრება) 
თანამშრომელთა მოტივაცია 
შეფასების სისტემები 
კადრის დენადობა და მისი შეჩერების გზები 
სახელფასო პოლიტიკა 
ფინალი-მე, როგორც წარმატებული მენეჯერი 

ტექნიკური აღწერილობა: 

სწავლის ხანგრძლივობა: თვენახევარი - 15 შეხვედრა, კვირაში ორჯერ ან სამჯერ, მსმენელთა სურვილის მაქსიმალური გათვალისწინებით 

საფასური აქციის ფარგლებში 490 ლარის ნაცვლად შეადგენს 350 ლარს 

✓ სერტიფიკატი 

კურსდამთავრებულებს გადაეცემათ ადამიანური რესურსების მართვის ორენოვანი სერტიფიკატი (Human Resources Manager) 

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ ადგილზე ან საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით 
რეკვიზიტები: 
კოდი: TBCBGE22 
ა/ა GE84 TB77 3983 6080 1000 04 

საფასურის გადახდისას მიუთითეთ თქვენი გვარი და პროგრამის სახელწოდება. 

პროგრამით დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოგვწეროს ან დაგვიკავშირდეს: 

599 40 71 73; 599 90 16 61 

ვაჟა–ფშაველას N 56 
[email protected]

განთ. 9 აპრილი 12:03

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

720 ლარი

საბანკო ტრენინგი დასაქმების ხელშეწყობით

ID 36680

საბანკო საქმის სრული თეორიული და პრაქტიკული კურსი დასაქმებით 

ჩვენი დასაქმებულების რიცხვი 500-ზე მეტია! 

სასერტიფიკატო კურსი გათვლილია ნებისმიერი ასაკისა და პროფესიის ადამიანისთვის, ვისაც სურვილი აქვს დასაქმდეს ან გაიუმჯობესოს არსებული პოზიცია საბანკო და მიკროსაფინანსო სექტორში. 

ჩვენთან შეიძენთ იმ ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს, რასაც ვერ შემოგთავაზებენ სხვაგან და რასაც ითხოვს დამსაქმებელი: 

·საბანკო კომპიუტერული პროგრამა AlTa software 

·ფულადი ნიშნების, ეროვნული და 10 უცხოური ვალუტის ექსპერტიზა 

·დაკრედიტების მიმართულება 

·საბანკო ტესტური დავალებები (მათემატიკური, ვერბალური, IQ) 

·მომზადება ჯგუფური და ინდივიდუალური გასაუბრებისთვის, ქეისების განხილვა 

·CV, ფოტო, სააპლიკაციო ფორმები, სამოტივაციო წერილის შედგენა და სასურველ საბანკო სექტორში გადაგზავნა. 

დასრულების შემდეგ: 

გექნებათ საკმარისი კვალიფიკაცია საბანკო სფეროს ყველა მნიშვნელოვან პოზიციაზე სამუშაოდ: 

·მოლარე 

·უნივერსალური მოლარე - ოპერატორი 

·ბექ ოფისის მოლარე 

·განვადების მენეჯერი 

·საცალო გაყიდვების მენეჯერი 

·კრედიტ ოფიცერი სამომხმარებლო დაკრედიტების მიმართულებით 

·კრედიტ ოფიცერი ბიზნეს და აგრო დაკრედიტების მიმართულებით 

·საკრედიტო პორტფელის მართვის სპეციალისტი 

·კლიენტთა მომსახურე მენეჯერი 

·გაყიდვების ასისტენტი 

·კონსულტანტი 

·ქოლ-ცენტრის ოპერატორი 

·გადახდის აპარატების სატელეფონო ოპერატორი 

·კლიენტთა მრჩეველი 

კურსის სრული აღწერილობა იხილეთ ჩვენ ვებ-გვერდზე 

სერტიფიკატი 

საერთაშორისო დონის 2+1 ორენოვანი სერტიფიკატი, რომელიც წარმატებით აღიარეს ევროპის ქვეყნებში 

✓ საბანკო კომპიუტერული პროგრამის ALTA software ორენოვანი სერტიფიკატი 
✓ ფულადი ნიშნების ექსპერტიზის (ლარი+10უცხოური ვალუტა) ორენოვანი სერტიფიკატი 

✓ სარეკომენდაციო წერილი საბანკო და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებში წარსადგენად 

ჩვენი კურსდამთავრებულებიდან: 100%-დან 99% დასაქმებულია! 

ტექნიკური აღწერილობა: 

კურსის ხანგრძლივობას ირჩევს მსმენელი! 

დაჩქარებული კურსი - ერთი თვე, ყოველდღიური მეცადინეობა ან ორი თვე - კვირაში სამჯერ 

სწავლის საფასური: 720 ლარი 

პროგრამაზე გათვალისწინებულია შემდეგი სახის ფასდაკლებები: 

· ოჯახის წევრების ერთდროულად სწავლის შემთხვევაში 

· მრავალშვილიანი ოჯახის შვილი და/ან მშობელი (სამი და მეტი შვილი) 

· სოციალურად დაუცველი პირებისთვის 

· დევნილებისთვის 

სწავლის საფასური 590 ლარი 

კურსის ტრენერი და ხელმძღვანელი ქ-ნი ინგა ფრანგიშვილი, ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრის დირექტორი, ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ ადგილზე ან საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით 
რეკვიზიტები: 
კოდი: TBCBGE22 
ა/ა GE84 TB77 3983 6080 1000 04 

საფასურის გადახდისას მიუთითეთ თქვენი გვარი და პროგრამის სახელწოდება. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ ან დაგვიკავშირდით: 

599 40 71 73; 599 90 16 61; 555 50 71 73 

ვაჟა–ფშაველას №56 
www.eduemc.com 
[email protected]

განთ. 9 აპრილი 11:59

ბოლო ვადა 31 დეკემბერი 00:00

49632 ლარი

სესხის მოწმობა მიღებული 24 საათი

ID 36330

გამარჯობათ ჩემი სახელია Alexia და მე Marielle საპარიკმახერო და აღვნიშნავ, რომ ამ დროს ვგრძნობ, ბედნიერი მსოფლიოში.
მე მოვედი ჩვენება სესხის ინდივიდუალური, რომ მე უბრალოდ მიიღო. მე მივიღე ჩემი სესხის მეშვეობით ქალბატონი ANGELA Maurin სამსახურის

დავიწყე პროცედურების მისი ბოლო ხუთშაბათს ღამით და გუშინ დილით მივიღე დასტური იმისა, რომ გადაცემის თანხა ჩემი სარჩელი € 45,000 I გაიგზავნა ჩემი ანგარიში და კონსულტაციების ძალიან ადრე ჩემი ანგარიში -ბანი, ჩემი გაოცება გადავიდა.
მე საბოლოოდ მიიღო კმაყოფილება, რადგან ეს არის თითქმის 5 თვის შემდეგ მე შემობრუნდა და მე scammed me დამნაშავეები.
მე მოვუწოდებ ყველა ჩემს ნათესავებს სჭირდება საკონტაქტო ქალბატონი ANGELA Maurin და თქვენ უნდა მოხარული თქვენი განცხადება მზად.
იგი დაგეხმარებათ გაურთულებელი შეიძინოს თქვენი ფინანსური მოთხოვნები.

გმადლობთ თქვენი დახმარებისთვის ქალბატონი ანჟელ მაურინი

აქ არის მისი ელექტრონული ფოსტა: [email protected]

აქ არის მისი ელ.ფოსტა: [email protected]

განთ. 29 მარტი 16:13

ბოლო ვადა 30 აპრილი 2021 00:00

1200 ლარი

სესხის მოწმობა მიიღო

ID 36229

სესხის მოწმობა მიიღო

საღამო საღამოს ჩემი სახელია მარიელ ალექსია და მე ვარ პარიკმახერი და ვამბობ, რომ ამ მომენტში მომწონს ამ სამყაროს ყველაზე ბედნიერი.
მე მოვედი ჩვენება სესხის ინდივიდუალური, რომ მე უბრალოდ მიიღო. მე მივიღე ჩემი სესხი ქალბატონი ANGELE MAURIN- ის მომსახურებით

დავიწყე სამართალწარმოება მისი ბოლო ხუთშაბათს საღამოსთან და გუშინ დილით მივიღე დადასტურება, რომ ჩემი მოთხოვნის ოდენობა გადაეგზავნა 45.000 € ჩემს ანგარიშზე და ჩემი კონსულტაცია ძალიან ადრე -ბანი, ჩემი გაოცება გადავიდა.
მე საბოლოოდ მივიღე კმაყოფილება, რადგან თითქმის 5 თვე იყო, რომ წრეებში დავდიოდი და დამნაშავეები გავუყვიე.
მე მოვუწოდებ ყველა ჩემს ახლობელს და მეგობრებს ქალბატონ ანგლალ მაურინისთან დაკავშირების აუცილებლობაზე და თქვენ კმაყოფილი იქნება თქვენი სესხის განაცხადით.
მან იცის, თუ როგორ დაგეხმარებათ გარეშე თქვენი ფინანსური მოთხოვნების შეძენის გართულება.

გმადლობთ თქვენი დახმარებისთვის ქალბატონი ანჟელ მაურინი

აქ არის მისი ელექტრონული ფოსტა: [email protected]

აქ არის მისი ელ.ფოსტა: [email protected]

განთ. 27 მარტი 14:51

ბოლო ვადა 30 ივნისი 2020 00:00

400 ლარი

სიცრუის დეტექციის ცენტრი

ID 33202


​სიცრუის დეტექტორზე შემოწმება!!! სიახლე! პირველად საქართველოში! უპრეცენდენტო შემოთავაზება.
სიმართლის დადგენის ულტრა-თანამედროვე მეთოდი. პარტნიორების, თანამშრომლების, კლიენტების და სხვათა გადამოწმება. გაარკვიეთ სიმართლე სიცრუის დეტექტორით ყველა საკითხში.
ტელ: 599 19 66 55
საიტი: detektori.ge

განთ. 12 იანვარი 17:13

ბოლო ვადა 29 აგვისტო 2021 00:00

გაგიწევთ კვალიფიციურ ბუღალტრულ მომსახურებას,

ID 19509

შპს, ინდ.მეწარმე და ყველას ვისაც აქვს ბიზნესი და ჭირდება სწორი აღრიცხვა, გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურების სრულ პაკეტს:
 

განთ. 15 მარტი 2017 16:30

ბოლო ვადა 4 ივნისი 2022 00:00

გაგიწევთ კვალიფიციურ ბუღალტრულ მომსახურებას,

ID 19508

შპს, ინდ.მეწარმე და ყველას ვისაც აქვს ბიზნესი და ჭირდება სწორი აღრიცხვა, გთავაზობთ საბუღალტრო მომსახურების სრულ პაკეტს:
 

განთ. 15 მარტი 2017 16:26

ბოლო ვადა 5 ივლისი 2020 00:00