ID 1018
საგრანტო კონკურსი ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის

კონტაქტი

GCSD

დეტალური ინფორმაცია

თბილისი

კომენტარი

საგრანტო კონკურსი ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის - "ადგილობრივი საზოგადოების გაძლიერების ინიციატივა საქართველოში" 

"საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრი" (GCSD) არის არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლის ძირითადი მიზნებია: ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ხელშეწყობა; ეფექტიანი და დემოკრატიული მართვა და მდგრადი განვითარება. GCSD-ის საქმიანობა მოიცავს კვლევას, მონიტორინგს, ადვოკატირებასა და საგანმანათლებლო პროექტების გახორციელებას. 

2018 წლის აგვისტოდან 2019 წლის ივნისამდე ორგანიზაცია Project Harmony Inc.-ის მხარდაჭერითა და აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის გლობალური ჩართულობის ცენტრის (GEC) დაფინანსებით ახორციელებს პროექტს - "ადგილობრივი საზოგადოების გაძლიერების ინიციატივა საქართველოში". პროექტის ფარგლებში GCSD-ის მიზანია წვლილი შეიტანოს საქართველოს რეგიონებში (აჭარა, გურია, ქვემო ქართლი და კახეთი) მცხოვრები საზოგადოების მედეგობის (resilience) გაზრდაში, ასევე სოციალური დიალოგის, კრიტიკული აზროვნებისა და ადგილობრივი ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის ხელშეწყობაში. აგრეთვე, პროექტის ერთ-ერთი ამოცანაა საქართველოში რადიკალიზაციისა და ძალადობრივი ექსტრემიზმის (ყველა ფორმის) რისკების შემცირება.

მოცემული დოკუმენტი შედგენილია ადგილობრივი არაკომერციული/არასამეწარმეო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც დარეგისტრირებული არიან და მუშაობენ აჭარის, გურიის ქვემო ქართლის და კახეთის (ახმეტის მუნიციპალიტეტი) რეგიონებში. საგრანტო კონკურსის შედგად შერჩეული თითოეული ორგანიზაცია მიიღებს გრანტს მაქსიმუმ $4,000-ის ოდენობით. ორგანიზაციები შეირჩევა პროექტის საბჭოს მიერ საგრანტო განაცხადსა და თანამშრომლების კვალიფიკაციაზე დაყრდნობით.

2018 წლის 20 ოქტომბრამდე საგრანტო კონკურსის შესახებ არსებული კითხვებით მიმართეთ პროექტის კოორდინატორს, თამარ ნადიბაიძეს [email protected]

საგრანტო კონკურსის მთავარი ამოცანები:

 • ადგილობრივი საზოგადოების მედეგობის (resilience) გაზრდა კრიტიკული აზროვნებისა და ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობის წახალისებით; 
 • ეთნიკურ, რელიგიურ ჯგუფებსა და თემებს შორის დიალოგის წახალისება და ნდობის გაზრდა;


GCSD არ დააფინანსებს პროექტებს, რომელიც ორიენტირებულია:

 • კვლევის ჩატარებაზე
 • პოლიტიკური პარტიის ლობირებასა თუ მხარდაჭერაზე
 • საერთაშორისო ვიზიტებზე
 • კომერციულ აქტივობებზე


განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 ოქტომბერი (ორგანიზაციამ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელ-მისამართზე: [email protected]

პროექტი დაიწყება ნოემბერში. პროექტის აქტივობები უნდა გაგრძელდეს 4-დან 6 თვის განმავლობაში. 

აქტივობების დასრულების შემდეგ, მაქსიმუმ 2 კვირის ვადაში, საგრანტო ხელშეკრულებით განსაზღვრული პროგრამული და ფინანსური ანგარიში ყველა თანდართული დოკუმენტით უნდა გადაეცეს პროექტის გუნდს განსახილველად და დასამტკიცებლად.

წარმოსადგენი დოკუმენტები:

 • პროექტის მოკლე კონცეფცია (მაქს. 1500 სიტყვა) აქტივობებით ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. განაცხადის ფორმა უნდა შეიცავდეს შემდეგ კომპონენტებს (ორგანიზაციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია, პრობლემის აღწერა, მიზანი/ამოცანები, აქტივობები, დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმა)
 • დეტალური ბიუჯეტი დროში გაწერილი განრიგით (ხარჯების მიზნობრიობის მოკლე აღწერით) 
 • ორგანიზაციის რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი/ამონაწერი არასამეწარმეო პირთა რეესტრიდან(ორგანიზაცია უნდა იყოს სულ მცირე ერთი წლის დარეგისტრირებული)
 • პროექტის გუნდის წევრების რეზიუმე (CV), საკონტაქტო ინფორმაცია


მოთხოვნები:

 • პროექტის განხორციელებისას დაიცვას გენდერული თანასწორობა;
 • ადგილობრივმა ორგანიზაციამ უნდა იმუშაოს პროექტის გუნდთან მჭიდრო კომუნიკაციით; 
 • სასურველია რომ განმცხადებელს ჰქონდეს ისეთი პროექტების განხორციელების გამოცდილება როგორიცაა ადგილობრივი მოსახლეობის სამოქალაქო ჩართულობა, სოციალური დიალოგის წარმართვა, ნდობის გაზრდა განსხვავებულ თემებს შორის


პროექტის ხელმძღვანელი პირის კვალიფიკაცია და უნარები:

 • მინიმუმ 2 წლიანი რელევანტური სამუშაო გამოცდილება 
 • ადგილობრივ დონეზე, ასევე დონორებთან მუშაობის გამოცდილება 
 • ქართული და ინგლისური ენების ცოდნა (წერითი და სალაპარაკო უნარები) 
 • კარგი კომუნიკაციის უნარი
 • კრეატიულობა და კრიტიკული აზროვნება 


საგრანტო განაცხადების შეფასება მოხდება პროექტის საბჭოს მიერ. 

შეფასების ძირითადი კრიტერიუმებია:

 • პროექტის კონცეფციის შესაბამისობა საგრანტო კონკურსის მიზნებთან/ამოცანებთან;
 • ორგანიზაციის გამოცდილება მსგავსი პროექტების განხორციელების კუთხით;
 • პროექტის ხელმძღვანელის კვალიფიკაცია და უნარები.

ადგილობრივი ორგანიზაციის მხრიდან პროექტის შესრულების ინდიკატორებია: წარმოდგენილი კონცეფციის მაღალ დონეზე დაგეგმვა და შესრულება, შედეგების დროული წარმოდგენა, პროექტის გუნდისთვის წარდგენილი დოკუმენტაციისა და ანგარიშების ხარისხი.